Česko - Slovenská deklarace práv občanů Evropy

Česko - Slovenská deklarace práv občanů Evropy, aktualizace 28.10.2018 o čl.23 Listiny a fotografie

Holič, Slovensko, náměstí Míru, 28.října 2010, následoval mírový pochod do Hodonína za lidmi z klubu Parkinsoniků.

Vážené zákonodárkyně, vážení zákonodárci České a Slovenské republiky, občané Evropy.


My, občané České a Slovenské republiky protestujeme proti Ústavě odporujícímu jednání státních orgánů vůči nemocným lidem, kteří se léčí konopím.


Nemocní tak činí v souladu s tisíciletou tradicí i nejmodernějšími poznatky vědy. Konopí je vysoce účinná, bezpečná, šetrná a levná bylina, a možná právě v tom je celý problém kriminalizace nevinných. Konopí, nebo chcete-li moderně marihuana, na rozdíl od léků nebo alkoholu nikdy nikoho nezabilo.

Není právně a už vůbec ne morálně obhajitelné, aby trestní zákony našich zemí porušovaly Ústavou garantovaná základní lidská práva. Není právně obhajitelné nadřazovat zákon nižší právní síly zákonu v našich zemích nejvyššímu, a tím je Ústava spolu s Listinou základních práv a svobod. 

Toto je naše první žádost:
Žádáme zejména ženy a matky zastupitelky v našich parlamentech, aby společně s nelhostejnými muži předložily našim Ústavním soudům stávající neprávní stav k posouzení. 

Úspěch při realizaci protidrogové politiky každého státu, regionu a obce je lemován řadou překážek. Avšak tou opravdovou, skutečnou překážkou je Úmluva OSN o drogách, a základní podmínkou úspěchu v prevenci drogových závislostí je její okamžité zrušení!

Méně znalým sdělujeme základní doložitelná fakta: drogová prohibice plodí stamiliony nešťastných lidí na této planetě, vede k terorismu, válkám, zabíjení, zohyzďování a kriminalizaci nevinných, ruinuje v řádech miliard veřejné rozpočty, dává prostor k enormním nekalým ziskům, zejména z černého trhu. A navíc milionům nemocných lidí znemožňuje se léčit, zachránit své životy nebo aspoň zmírnit svá utrpení! Není divu, že se veřejných prostředků na prevenci u dětí a mládeže a pomoc potřebným nedostává. Tvoří jen zlomek veřejných prostředků z celkového objemu „drogových rozpočtů“. Naprostá většina z nich jde na zajišťování naprosto neefektivní prohibice. Tento poměr veřejných výdajů je potřeba zcela obrátit!

V době probíhající ekonomické krize je úkol „zrušit úmluvu“ o to více naléhavý, protože její nesmyslnost pociťují nejvíce ti, kteří se dopadům krize neumějí či nemohou účinně bránit.  

Toto je naše druhá žádost: 
Žádáme zejména ženy a matky zastupitelky v našich parlamentech, aby společně s nelhostejnými muži předložily našim vládám požadavek zrušení Úmluvy OSN o drogách a ty jej předložily na jednání EU a OSN. Není možné krvavou Úmluvu OSN o drogách nadřazovat mezinárodním závazkům jako je Charta základních práv Evropské unie nebo Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. 

Česká a Slovenská republika se díky rozporům s evropským právem a nesplněním podmínek směrnice ES 98/34 s vysokou pravděpodobností už delší dobu nalézá v situaci právní neúčinnosti - a tedy i nevymahatelnosti a neplatnosti - trestního zákona ve věcech drog. Tento stav je třeba urychleně vyřešit. Dopady a důsledky neplatnosti trestního zákona ve věcech drog na veřejné zdraví a státní rozpočty našich zemí mohou být katastrofální!

Právní rozbor jsme zveřejnili (a ujišťujeme Vás, že ani my z něj radost nemáme), avšak odpovědní za tento stav v zemi a za jeho nápravu nikterak nereagují! 

Toto je naše třetí žádost:
Žádáme zejména ženy a matky zastupitelky v našich parlamentech, aby společně s nelhostejnými muži nalezly cestu k předložení právního rozkladu Nejvyšším soudům ČR a SR, které jsou jediné oprávněné předložit k posouzení právní platnosti či neplatnosti trestního zákona ve věcech drog Soudnímu dvoru EU. 

Předem děkujeme za zájem, prostudování a řešení našich podnětů.

Sdělujeme, že jsme připraveni zákonodárkyním a zákonodárcům pomoci, bude-li naše pomoc žádána.

Konopí je lék,o.s.                    ENCOD.org                                   Dekriminalizacia.O.Z.
http://www.konopijelek.cz    http://www.encod.org                 http://www.dekriminalizacia.sk

Kancelář předsedkyně vlády SR 

6. ledna 2011

Úřad vlády SR
Náměstí Svobody 1
813 70 Bratislava
 

Číslo jednací: Z 63383/2010-OF 

Vážená paní premiérko, vážený pane ministře zdravotnictví


Děkujeme Vám za Váš dopis a zájem který jste věnovali zaslané Česko-Slovenské deklaraci. 


Žádali jsme a) posouzení porušování ústavy kriminalizací lidí, kteří se léčí konopím, b) návrh na zrušení úmluvy OSN a c) posouzení platnosti zákona o návykových látkách a trestního zákona nesplněním evropské směrnice 98/34, která může znamenat obrovské škody na státním rozpočtu. Na velmi závažný bod c) jste vůbec nereagovali.

Bohužel podklady, ze kterých jste vycházeli, jsou zcela mylné.

Není v žádném případě pravda, že u konopí není dostatek důkazů o léčebném využití.


Avšak ústavou garantované právo na zdraví, právo léčit se bylinami nebo právo dělat výzkum jsou popřeny, protože je zakázáno pěstovat konopí. 

Ústavou garantovaná práva jsou přitom nadřazené trestnímu zákonu. Stavět proti vlastním občanům policii a kriminalizovat nevinné lidi je hanebné stejně tak na Slovensku jako kdekoliv v Evropě. Vy tvrdíte, že se tak neděje, důkazy však neuvádíte.

Nedovolili bychom si Vám psát nesmysly, kdybychom nevěděli, že tomu tak skutečně je. Dovolte, abych Vás odkázal na stránku http://www.konopijelek.cz/, kde máte k dispozici jak konkrétně jsou porušována ústavou garantovaná práva občanů, když si chtějí ke své léčbě pěstovat a zpracovávat konopí.


Prospěch, který by měli občané z dodržování zákona státními orgány vůči lidem léčících se konopím by byl nejen v rovině zdravotní a sociální, ale i ekonomické.
 

S úctou Mgr. Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopné kliniky
 

Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha - ŽižkovPředběžné otázky Soudnímu dvoru jsou klíčem k odpovědi

Důkazy - stačí kliknout: 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
Předběžné otázky, které jsou členům výzkumu Konopí je lék od roku 2010 justicí zakázané - v rozporu s právem Společenství, judikaturou a nálezy ESLP a ÚS ČR - podat Soudními dvoru v Lucemburku, který je jediným oprávněným vyložit porušení práva Společenství 

Rozhodnutí Soudního dvora